TOTAAL:

1167 MODELLEN

Voorwaarden

Algemene voorwaarden.

BOEKINGSVOORWAARDEN van de bij Miracle Beauties Modellenbureau aangesloten modellen.

 

Artikel 1 ALGEMEEN

 

Indien een boekingsovereenkomst tot stand komt tussen een opdrachtgever en fotomodellen, visagisten of stylisten (verder ‘model(len)’), gelden in alle gevallen

onderstaande boekingsvoorwaarden en prevaleren deze boekingsvoorwaarden ook

indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen. Miracle Beauties Modellenbureau is gemachtigd in en buiten rechte de belangen van de modellen te behartigen.

 

Artikel 2 BOEKINGEN

 

lid 1 Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en het model. Het model verbindt zich tot het verlenen van enkele diensten op een bepaalde datum (verder ‘boekingsdatum’) en het afstaan van publikatierechten voor bepaalde tijd aan de opdrachtgever; de opdrachtgever verbindt zich tot de betaling aan Miracle Beauties Modellenbureau voor verleende diensten door model en Miracle Beauties Modellenbureau. De boekingsovereenkomst komt tot stand wanneer een opdrachtgever zich via Miracle Beauties Modellenbureau met het model verbindt (verder ‘boeken’) tot afname van deze diensten en publicatierechten voor een bepaald bedrag (verder ‘factuurbedrag’). Het model verklaart zich te allen tijde akkoord met de door Miracle Beauties Modellenbureau gehanteerde tarieven zowel voor de boeking zelf als de toeslagen.

 

lid 2 Het factuurbedrag is de som van de modelfee bestaande uit de door het model gedeclareerde standaardtarieven, royalties, standaard en bijzondere toeslagen en de reistijd, en de agencyfee van 20% welke berekend worden over de modelfee en reistijd van model.

 

lid 3 Modellen kunnen geboekt worden per hele dag of halve dag.

 

Artikel 3 STANDAARDTARIEVEN

 

lid 1 Periodiek publiceert Miracle Beauties Modellenbureau de door de modellen vastgestelde standaard tarieven. Bij gebrek aan andersluidende schriftelijke afspraken met het model of schriftelijke en mondelinge mededelingen van Miracle Beauties Modellenbureau, zijn de standaard tarieven bindend.

 

lid 2 De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor werkzaamheden en

publicatierechten uitgedrukt in:

a. Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag. Het model staat in dit geval feitelijk 8 uur ter beschikking van de opdrachtgever. Indien het filmopnamen betreft, staat het model feitelijk 10 uur ter beschikking van de opdrachtgever.

b. Halve dag tarief: een halve dag bestaat uit 4 uur en dient in ieder geval te eindigen voor 13.00 uur, dan wel aan te vangen na 14.00 uur.

 

lid 3 Bij foto-opdrachten verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van het standaardtarief het publicatierecht om gedurende een periode van 1 jaar na de boekingsdatum binnen Nederland, het fotomateriaal gemaakt op de boekingsdatum te publiceren in dag- en weekbladen en reclamefolders met een maximale oplage van 850.000 gedrukte exemplaren. Voor gebruik als genoemd onder artikel 4 gelden toeslagen. Voor afwijkend gebruik en met name het gebruik genoemd onder artikel 5 dient een aparte overeenkomst te worden gesloten.

 

lid 4 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Miracle Beauties Modellenbureau wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het derde lid genoemde, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model.

 

lid 5 Indien de werkzaamheden ter voorbereiding van opnames zoals repetities en

doorpassen en dergelijke niet langer dan twee uur in beslag nemen, geldt de

helft van het standaarduurtarief. Daarna wordt het volle standaarduurtarief in

rekening gebracht.

 

Artikel 4 TOESLAGEN

 

lid 1 In geval van de volgende diensten en/of publicatierechten worden bovenop de gepubliceerde standaardtarieven door de modellen de volgende toeslagen berekend, al dan niet uitgedrukt in percentages van het standaardtarief:

a. voor werkzaamheden tussen 24.00 en 8.00 uur bedraagt de toeslag twee maal het standaardtarief;

b. bij naaktopnamen bedraagt de toeslag 100% van het standaarddag tarief


c. voor lingerie en/of ondergoed opnamen bedraagt de toeslag 50% van het standaardtarief;

d. voor gebruik in andere landen tarieven op aanvraag;

e. voor billboards, abri’s, trams, bussen, affiches, posters en displays etc. :

tarieven op aanvraag;

f. voor commercials op de Nederlandse zenders, zoals RTL 4&5&7, Net 5, TMF, SBS 6, Veronica en buitenlandse zenders tarieven op aanvraag;

g. indien de onder artikel 3 lid 3 genoemde termijn verstreken is, verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van een toeslag van 100% van het over eengekomen bedrag met een inflatiecorrectie van 5%, tezamen 105%, de publicatierechten voor nog een jaar in Nederland, aansluitend op de genoemde periode;

h. indien de onder artikel 3 lid 3 genoemde oplage hoger is dan het genoemde maximum, bedraagt de toeslag 100% van het standaardtarief plus andere toeslagen voor het publicatierecht op maximaal de dubbele oplage;

i. indien enigerlei toeslag per kalenderjaar en/of andere termijn en/of aantal uitzendingen is verschuldigd, dient de opdrachtgever de gehele daarvoor geldende toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele periode van de faciliteit of het materiaal gebruik gemaakt.

 

lid 2 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Miracle beauties Modellenbureau wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het eerste lid genoemde, waarbij het model en/of materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model.

 

Artikel 5 REIZEN

 

lid 1 Voor de reistijd, te berekenen vanaf Haarlem naar de opnamelocatie, wordt

50% van het standaardtarief aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een afronding naar hele uren. Bij een hele dagboeking wordt geen reistijd in rekening gebracht, evenmin bij boekingen in Haarlem.

 

lid 2 Indien de werkzaamheden buiten Haarlem worden verricht, dient de opdrachtgever de volledige reiskosten te vergoeden: in geval van vervoer per trein op basis van het tarief van de eerste klas van de NS, althans in geval van vervoer per auto een kilometervergoeding, waarbij het bedrag per kilometer gelijk is aan het maximum wat dat jaar belastingvrij mag worden vergoed; althans in geval van vervoer per vliegtuig op basis van toeristenklasse; de opdrachtgever dient ook de gemaakte taxikosten te vergoeden.

 

lid 3 Reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen dienen door de opdrachtgever

te worden voldaan.

 

lid 4 Reis- en verblijfkosten voor in het buitenland wonende of verblijvende modellen

worden volledig in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Alle in dit artikel genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW.

 

Artikel 6 BETALINGEN

 

lid 1 Miracle Beauties Modellenbureau factureert de opdrachtgever namens het model. De opdrachtgever dient, binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum, het factuurbedrag overgemaakt te hebben op de rekening van Miracle beauties Modellenbureau.

 

lid 2 Ingeval van niet of niet tijdige betaling van het verschuldigde factuurbedrag

en/of andere verschuldigde bedragen worden - onverminderd opdrachtgevers gehoudenheid tot de boete(s) als bedoeld in artikel 10 - de buitengerechtelijke kosten tussen de partijen, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig gefixeerd op een bedrag gelijk aan 15% van het factuur bedrag.

 

lid 3 Indien de betalingstermijn is verstreken, zijn het model en/of Miracle Beauties

onverminderd de rechten die hieruit voortvloeien, zonder nadere ingebrekestelling

gerechtigd een vertragingsrente te berekenen van 1,5% over het verschuldigde

bedrag per maand, of gedeelte van de maand te berekenen vanaf 30 dagen na de

datum vermeld op de factuur.

 

lid 4 Alle kosten welke door het model en/of Miracle Beauties Modellenbureau worden gemaakt ter effectuering van de rechten van het model en/of Miracle Beauties Modellenbureau, alsmede alle(buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling.

Voorgenoemde (buiten)gerechtelijke(incasso) kosten bedragen tenminste 15%

van het te vorderen bedrag met een minimum van € 70,- vermeerderd met portikosten per afzonderlijk gevorderd factuurbedrag.

 

lid 5 Indien er door het model en/of Miracle Beauties Modellenbureau kosten, (buiten) gerechtelijke of andere ter zake dienende kosten, gemaakt moeten worden om aantoonbaar te maken dat opdrachtgever zich niet aan de boekingsvoorwaarden houdt, alleen indien dit laatste ook blijkt, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

lid 6 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en

gemotiveerd zal reclameren, wordt hij geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de ontvangen factuur. De opdrachtgever is alsdan niet gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclames op te schorten.

 

lid 7 De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur.
 

Artikel 7 OPTIES

 

lid 1 Het model kan via Miracle Beauties Modellenbureau aan de opdrachtgever/optant het voorrangsrecht(verder’optie’) verlenen om het model voor een bepaalde datum te boeken. Opties dienen meer dan 24 uur, en voor in het buitenland woonachtige of verblijvende modellen 48 uur, voor de boekingsdatum te worden omgezet in een boeking. De optierechten komen automatisch te vervallen bij niet-tijdige bevestiging. Indien een andere opdrachtgever het betreffende model voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de optant op dat moment beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst om te zetten. Indien de optie dan niet in een boekingsovereenkomst wordt omgezet, vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever het model voor die betreffende datum boeken.

 

Artikel 8 ‘MOOI-WEER BOEKINGEN’

 

Indien de opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk te kennen heeft gegeven, dat deze

alleen geldt onder de voorwaarde dat het weer goed is(verder ‘mooi-weer boeking’),

dan kan een dergelijke boeking éénmaal kosteloos worden geannuleerd.

Indien deze mooi-weer boeking wordt herhaald en voor de tweede maal wordt geannuleerd, is de helft van het factuurbedrag verschuldigd. Bij een derde annulering

is het gehele factuurbedrag verschuldigd ongeacht de tijd die is verstreken na de

voorafgaande annulering.

 

Artikel 9 ANNULERINGEN

 

lid 1 Indien de opdrachtgever meer dan 48 uur, en voor in het buitenland verblijvende

of woonachtige modellen meer dan 72 uur, voor de boekingsdatum de boeking annuleert, zijn er geen kosten verschuldigd.

Ongeacht of de annulering de opdrachtgever verweten of aangerekend kan worden, is indien er binnen de termijn van 48 uur c.q. 72 uur wordt geannuleerd, 50% van het volledige, overeengekomen factuurbedrag verschuldigd en 100% is verschuldigd als er op de boekingsdatum zelf wordt geannuleerd.

 

lid 2 Bij meerdaagse boekingen is lid 1 overeenkomstig van toepassing, met dien

verstande dat de annuleringstermijn even lang is als de boekingstermijn.

 

Artikel 10 BOETEBEDING

 

Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn in de artikelen 3,4,5,6 en 7 omschreven

meldplicht en/of betalingsplicht tekortschiet, verbeurt de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, ten gunste van het model en Miracle Beauties Modellenbureau een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag bij elk verzuim door de opdrachtgever.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

lid 1 Indien het model de overeenkomst met de opdrachtgever, die al dan niet door

tussenkomst van Miracle Beauties Modellenbureau tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt of zich in negatieve zin over de opdrachtgever uitlaat, kan Miracle Beauties Modellenbureau niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, die daaruit voor de opdrachtgever mocht voortvloeien.

 

lid 2 De opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor alle schade die uit een

(boeking)overeenkomst mocht voortvloeien voor het model en Miracle Beauties Modellenbureau.

 

Artikel 11 DERDEN

 

lid 1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze met derden overeenkomt omtrent het gebruik van enig in de bovenstaande voorwaarden genoemd materiaal, zal de duur van die overeenkomst de duur van de met het model gesloten overeen komst niet overtreffen, behoudens zijn/haar voorafgaande, schriftelijke toestemming (via Miracle Beauties Modellenbureau). tweedehands merkkleding

 

lid 2 Bij overtreding van het eerste lid verbeurt de opdrachtgever ten gunste van het

model een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag zonder dat ingebrekestelling is vereist.

tweedehands kleding

 

lid 3 Naast de in lid 2 genoemde boete blijft de opdrachtgever jegens het model volledig schadeplichtig ter zake van overtredingen van lid 1.

 

lid 4 Opdrachtgever verbindt zich jegens het model op verbeurde van een boete van

vijf maal het factuurbedrag om een met derde te sluiten overeenkomst, als bedoeld in

lid 1, een boeteclausule op te nemen voor het geval deze derde(n) zonder toestemming van opdrachtgever gebruik maakt/maken van het materiaal nadat de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is beëindigd. Deze boete dient vijf maal het factuurbedrag te bedragen per overtreding en is door deze derde direct verschuldigd aan het model.

 

lid 5 Alle betalingen van de boetes verlopen via Miracle Beauties Modellenbureau die er zorg voor draagt dat de gelden aan het desbetreffende model worden overgemaakt.

 

Artikel 12 GESCHILLENREGELING

 

Op deze boekingsvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle uit een met het model gesloten (boekings) overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Haarlem.

Miracle Beauties Modellenbureau, namens de modellen.